Politika kvality a environmentu

Jsme si vědomi, že vysoké kvality a rentability naší práce můžeme dosáhnout pouze s politikou kvality týkající se veškerých aktivit naší společnosti. Každý pracovník přispívá svým dílem k uskutečňování cílů společnosti a proto je úkolem každého pracovníka vykonávat práci kvalitně, kvalifikovaně a s ohledem na životní prostředí.

Rozsah systému managementu kvality v naší společnosti pokrývá celou společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany. Působnost naší společnosti je celá ČR, SR. Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti z oblasti zdravotnictví, vědy a výzkumu, školství, sociálních služeb a průmyslu.

Vedení společnosti LABOSERV s.r.o. vyhlašuje v souladu se zavedeným Systémem managementu kvality tuto

POLITIKU KVALITY

Kvalita
Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem všech našich pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

Respektování zákazníka
Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání. V naší společnosti platí, že hlavním hodnotitelem kvality naší činnosti je vždy zákazník. Naším cílem není zákazníka pouze získat, ale udržet si ho a spolupráci s ním nadále rozvíjet.

Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy
S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

Spolupracovníci
Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. Každý pracovník naší společnosti si je vědom, že nese odpovědnost za výsledky své práce. U klíčových pracovníků společnosti podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

Životní prostředí
Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí. Ve společnosti se řídíme pravidly korespondujícími s hospodárným a šetrným využíváním přírodních zdrojů a také minimalizujícími vznik odpadů. Dbáme na to, aby společnost využívala při své činnosti postupy šetrné k životnímu prostředí. Máme zavedený systém prevence vzniku případných havarijních situací a také dbáme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí vznikajících při činnostech naší společnosti. Snažíme se působit i na naše dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, jsou s ní seznámeni všichni pracovníci, pravidelně, jednou ročně je přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

MVDr. Miroslav Šišák
ředitel společnosti
Brno: 2019-01-02