ČSN EN ISO 9001:2016 – systém managementu kvality

(pro dodržení jakosti při plnění zakázek)

Systém managementu kvality „zprůhledňuje“ všechny procesy a činnosti probíhající v naší společnosti, jasně definuje odpovědnosti a vymezuje konkrétní pravomoci pro každou pracovní pozici v organizačním schématu společnosti. Systém jakosti je přínosem při řízení společnosti a plánování zdrojů – finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologií.

ČSN EN ISO 14001:2016 – systém environmentálního managementu

(pro ochranu životního prostředí)

Systém environmentálního managementu je založen na identifikaci všech vlivů činnosti společnosti na životní prostředí. Základem identifikace je “Registr environmentálních aspektů“, což je přehled všech činností, vlivů a dopadů na okolí a ŽP. Tyto EA organizace řídí a monitoruje a tím se snaží zmírnit vliv činností společnosti na životní prostředí a být tak k životnímu prostředí šetrnější. Přínosem tohoto systému je snižování možnosti ekologických nehod a havárií, důsledné plnění legislativy a předcházení finančních postihů z nedodržení povinností.

Základním dokumentem „Integrovaného systému kvality a životního prostředí“ je „Politika kvality a životního prostředí“, kterou vyhlašuje vedení společnosti a kterou se společnost zavazuje plnit nejen požadavky obou norem a celé legislativy, ale i zvyšovat spokojenost zákazníků, dbát na jakost svých produktů a na vysokou kvalifikaci pracovníků. Dále zlepšovat svůj vztah a přístup k životnímu prostředí a zejména pak dbát o prevenci při činnostech dotýkajících se oblasti životního prostředí.

Požadavky na dodavatele společnosti LABOSERV s.r.o.

  • dodržovat pokyny zaměstnanců společnosti LABOSERV s.r.o. při práci pro naši společnost
  • důsledně dbát na kvalitu prováděných prací pro společnost LABOSERV s.r.o.
  • používat při práci pro LABOSERV s.r.o. pouze zařízení šetrná k životnímu prostředí
  • být si vědom důsledků své činnosti na všechny oblasti životního prostředí
  • při vzniku odpadu dbát na jeho důsledné třídění a recyklaci
  • hlásit vzniklé environmentální neshody vzniklé při činnosti pro naši společnost PVE
  • dbát na ochranu zdraví a bezpečnost práce a protipožární ochranu
  • dbát důsledně o ochranu životního prostředí jako celku

Žádám všechny naše dodavatele o seznámení se s těmito pravidly a zejména o jejich dodržování.

MVDr. Miroslav Šišák
ředitel společnosti
Brno – 2024-01-01