Etický kodex

Společnost LABOSERV s.r.o. vydává tento Etický kodex a zároveň přijímá odpovědnost za efektivnost zavedeného SMK.

 Profesionalita

 • Zaměstnanec vykonává práci na vysoké odborné úrovni. Za kvalitu práce a rozvíjení své odbornosti je osobně odpovědný, své vzdělání si průběžně prohlubuje a doplňuje. Sleduje vývoj v oblasti, která je náplní jeho práce.
 • Zaměstnanec jedná profesionálně, nestranně a nezávisle, objektivně, čestně, bez nepřiměřeného projevu emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost společnosti. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními nebo negativními vztahy ke konkrétním osobám.
 • Zaměstnanec jedná korektně se spolupracovníky i zaměstnanci jiných organizací, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst. Zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
 • Zaměstnanec včas poskytuje při plnění úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy.

Vystupování

  • Zaměstnanec vystupuje kultivovaně, vyjadřuje se spisovně a dbá na odpovídající verbální i neverbální komunikaci.
  • Zaměstnanec používá pozdrav jako jednoduchý, elementární společenský kontakt, který je základním projevem zdvořilosti.
  • Zaměstnanec jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či zdravotní postižení, nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování.
  • K dotčeným osobám zaměstnanec přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich sociálním a komunikačním potřebám, a respektuje jejich individualitu a důstojnost.
  • Zaměstnanec vystupuje vůči dotčeným osobám tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech a informuje je jasně, přesně, úplně, pravdivě a srozumitelně. Je si vědom, že dotčené osoby mají právo znát jeho jméno a příjmení, název organizačního útvaru ve společnosti, do kterého je zaměstnanec zařazen.
  • Zaměstnanec při výkonu práce dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku.

Rychlost a efektivita

  • Zaměstnanec plní úkoly zodpovědně, osobně, řádně, bez zbytečných průtahů.
  • Při plnění úkolů postupuje zaměstnanec v souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby dotčeným osobám ani společnosti nevznikaly zbytečné náklady.

Mlčenlivost

 • Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.
 • Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost společnosti. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovního poměru. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření z protiprávního nebo nepřípustného jednání.

Nakládání se svěřenými prostředky

 • Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly poskytnuty k plnění úkolů.
 • Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek společnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.
 • V případě, že zaměstnanec zjistí škodu vzniklou společnosti, oznámí tuto skutečnost bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Korupce

 • Zaměstnanec předchází rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon práce. Předchází i vzniku vztahů a situací, ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění (dále jen „dary“), které mu byly poskytnuty.
 • Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
 • Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem práce vyžadovat dary pro sebe nebo jiného.

Osvěta

 • Společnost dbá na řádné seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem společnosti a v rámci prohlubování vzdělání zaměstnanců podporuje a zajišťuje jejich osvětu.
 • Vedoucí zaměstnanec vede podřízené zaměstnance k dodržování pravidel etiky a etických pravidel, přičemž jim jde příkladem. Je schopen a připraven řešit etické otázky vyvstalé při výkonu práce.

Prostředí pro fungování procesů

 • Společnost určuje, zajišťuje a udržuje prostředí nezbytné pro fungování svých procesů a pro dosahování shody produktů a služeb.
 • Vhodné prostředí vytváříme kombinací faktorů:
  sociálních – snaha o vytvoření prostředí, které bude nediskriminační, klidné, nekonfliktní
  psychologických – faktorů snižujících stres, předcházení vyhoření, zohlednění osobních emocí
  fyzikálních – teplota, teplo, vlhkost, světlo proudění vzduchu, hygiena, hluk.

Závěrečná ustanovení

 • Respektování pravidel etiky a etických pravidel je věcí profesní cti každého zaměstnance. Bez jejich dodržování nelze dostát profesní povinnosti zaměstnance vykonávající práci ve společnosti.
 • Porušení tohoto Etického kodexu zaměstnancem společnosti bude považováno za porušení pracovní kázně nebo za porušení pracovních povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.

Tato revize Etického kodexu nabývá účinnosti dnem 5. 1. 2018

MVDr. Miroslav Šišák
ředitel společnosti
Brno: 2018-01-05