Profesionalita

 • Pracovník vykonává práci na vysoké odborné úrovni. Za kvalitu práce a rozvíjení své odbornosti je osobně odpovědný, své vzdělání si průběžně prohlubuje a doplňuje. Sleduje vývoj v oblasti, která je náplní jeho práce.
 • Pracovník jedná profesionálně, nestranně a nezávisle, objektivně, čestně, bez nepřiměřeného projevu emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost společnosti. Při rozhodování nesmí pracovník preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními nebo negativními vztahy ke konkrétním osobám.
 • Pracovník jedná korektně se spolupracovníky i zaměstnanci jiných společností, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst. Zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
 • Pracovník včas poskytuje při plnění úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy.

Vystupování

 • Pracovník vystupuje kultivovaně, vyjadřuje se spisovně a dbá na odpovídající verbální i neverbální komunikaci.
 • Pracovník používá pozdrav jako jednoduchý, elementární společenský kontakt, který je základním projevem zdvořilosti.
 • Pracovník jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či zdravotní postižení, nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování.
 • K dotčeným osobám pracovník přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich sociálním a komunikačním potřebám, a respektuje jejich individualitu a důstojnost.
 • Pracovník vystupuje vůči dotčeným osobám tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech a informuje je jasně, přesně, úplně, pravdivě a srozumitelně. Je si vědom, že dotčené osoby mají právo znát jeho jméno a příjmení, název organizačního útvaru ve společnosti, do kterého je pracovník zařazen.
 • Pracovník při výkonu práce dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku.

Rychlost a efektivita

 • Pracovník plní úkoly zodpovědně, osobně, řádně, bez zbytečných průtahů.
 • Při plnění úkolů postupuje pracovník v souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby dotčeným osobám ani společnosti nevznikaly zbytečné náklady.

Mlčenlivost

 • Pracovník je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.
 • Pracovník zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost společnosti. Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovního poměru. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření z protiprávního nebo nepřípustného jednání.

Nakládání se svěřenými prostředky

 • Pracovník vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly poskytnuty k plnění úkolů.
 • Pracovník si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek společnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.
 • V případě, že pracovník zjistí škodu vzniklou společnosti, oznámí tuto skutečnost bezprostředně nadřízenému vedoucímu pracovníkovi.

Korupce

 • Pracovník předchází rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon práce. Předchází i vzniku vztahů a situací, ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění, které mu byly poskytnuty.
 • Pracovník se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
 • Pracovník nesmí v souvislosti s výkonem práce vyžadovat dary či protiplnění pro sebe nebo jiného.

Osvěta

 • Vedoucí pracovník dbá na řádné seznámení pracovníků s Etickým kodexem společnosti a v rámci prohlubování vzdělání pracovníků podporuje a zajišťuje jejich osvětu.
 • Vedoucí pracovník vede podřízené pracovníky k dodržování pravidel Etického kodexu společnosti, přičemž jim jde příkladem. Je schopen a připraven řešit etické otázky vyvstalé při výkonu práce.

Udržitelnost zdrojů pro fungování procesů

 • Pracovník se spolupodílí na určení, zajištění a udržení prostředí nezbytného pro fungování svých procesů a pro dosahování shody produktů a služeb.
 • Pracovník se spolupodílí na vytváření vhodného prostředí, které vzniká kombinací faktorů:
  • psychologických – snižování stresu, předcházení vyhoření, zohlednění osobních emocí
  • fyzikálních – teplota, světlo, proudění vzduchu, hluk, vlhkost, hygiena
  • sociálních – snaha o vytvoření prostředí, které bude nediskriminační, klidné, nekonfliktní
 • Pracovník využívá postupy šetrné k životnímu prostředí a dbá na minimalizaci negativních dopadů, které mohou vznikat při jeho činnosti.

Závěrečná ustanovení

 • Respektování pravidel etiky a etických pravidel je věcí profesní cti každého pracovníka. Bez jejich dodržování nelze dostát profesní povinnosti pracovníka vykonávající práci ve společnosti.
 • Porušení tohoto Etického kodexu pracovníkem společnosti bude považováno za porušení pracovní kázně nebo za porušení pracovních povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.

Tato revize Etického kodexu nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2020

MVDr. Miroslav Šišák
ředitel společnosti
Brno: 2020-01-03