1. Účel a použití

Tento reklamační řád stanovuje zásady a postup pro reklamace neshodných produktů dodaných společností LABOSERV s.r.o. (dále jen dodavatel), a to v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009.

2. Rozsah platnosti

Tento řád je platný pro reklamační řízení mezi dodavatelem a jeho odběrateli. Řád je závazný pro všechny dotčené pracovníky dodavatele a nabývá platnosti dnem jeho vydání. Každá reklamace se posuzuje podle reklamačního řádu platného v době převzetí reklamované dodávky zákazníkem nebo prvním přepravcem.

3.  Obecné informace

Každá reklamace je vyřizována výlučně reklamačním řízením. Toto řízení zahajuje pověřený pracovník dodavatele (dále jen PPD) na základě podnětu od odběratele, čímž se rozumí řádně vyplněný a předaný reklamační protokol (dále jen RP). Vzor formuláře Reklamační protokol je pro zákazníky dosažitelný na webové prezentaci dodavatele, nebo jej zákazník obdrží na vyžádání od dodavatele. Zákazník je povinen předat zástupci dodavatele řádně vyplněný RP, popř. jej vyplnit na místě s PPD, a to neprodleně poté, kdy zjistil skutečnosti opravňující jej k reklamaci. Neúplný nebo špatně vyplněný RP je PPD oprávněn odmítnout a vrátit zákazníkovi k doplnění. Do opětovného odevzdání RP se přerušuje lhůta stanovená pro vyřízení reklamace. Na základě správně vyplněného a předaného RP zapíše PPD reklamaci do „Knihy reklamací“, čímž je reklamaci přiděleno její evidenční číslo.

Reklamační řízení končí rozhodnutím o jeho vyřízení na RP. Toto rozhodnutí je dodavatel povinen vydat do 30-ti dnů poté co PPD obdržel řádně vyplněný RP. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, musí rozhodnutí obsahovat návrh na způsob vyřízení reklamace. Posouzení třetí nezávislou stranou si může ve lhůtě stanovené reklamačním řádem vyžádat jak odběratel, tak dodavatel. Je-li pro posouzení reklamace nutné zpracování posudku třetí stranou, přerušuje se po dobu jeho zpracování 30-ti denní lhůta stanovená pro vyřízení reklamace.

4. Podmínky reklamace

4.1. Kvalitativní reklamace

Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.
Při zjištění této vady na zboží, odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele, a to prostřednictvím obchodního zástupce (dále jen OZ) nebo telefonicky, faxem, e-mailem. Příslušný OZ dodá odběrateli formulář RP a domluví se na způsobu předání reklamovaného zboží.
Odběratel sám nebo ve spolupráci s PPD řádně vyplní RP, případně dodá další podklady nutné pro uznání reklamace (dokumentace o poškození, laboratorní protokol aj.). Reklamaci na vadné zboží, bez řádně vyplněného RP a dodání podkladů nutných pro uznání reklamace nelze vyřídit. O vrácení vadného zboží rozhodne PPS.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká, pokud bylo zboží poškozeno:

  • způsobem skladování zboží, které neodpovídá charakteru zboží
  • mechanickým poškozením zboží
  • použitím zboží v rozporu s dodacími podmínkami nebo návodem k použití

4.2. Kvantitativní reklamace

Osobní převzetí zboží

Při osobním převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat množství a sortiment přebíraného zboží podle prodejních dokumentů. Správnost přebíraného zboží potvrdí svým podpisem na dodacím listě. Pokud následně zjistí odběratel rozdíl, není již dodavatel povinen reklamaci uznat jako oprávněnou.

Doručení zboží přepravcem

Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se doručením zboží okamžik převzetí zásilky od přepravce. Při převzetí zásilky od přepravce je odběratel povinen ihned zkontrolovat, zda počet kartonů souhlasí s počtem uvedeným na přepravním listu a zda zásilka nebyla násilně otevřena nebo poškozena. Kartony musí být uzavřeny neporušenou originální páskou dodavatele. Pokud zjistí odběratel nějaké poškození nebo neshodu není oprávněn zásilku převzít.

V případě, že při následné detailní kontrole zásilky zjistí odběratel jakýkoliv rozdíl mezi přiloženými dokumenty (dodací list či faktura) a skutečně dodaným zbožím, je povinen toto nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, oznámit dodavateli prostřednictvím vyplněného RP (faxem, e-mailem). Pokud tak neučiní, dodavatel není povinen případnou pozdější reklamaci uznat jako oprávněnou.

5. Náhrada škody

Oprávněná reklamace bude vyřízena výměnou či opravou reklamovaného zboží, podle jeho charakteru nebo vrácením peněz (dobropisem).

Brno – 2022-01-01