Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi společností LABOSERV s.r.o., se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina, IČO: 25507150, DIČ: CZ25507150 (dále jen dodavatel) a jejími odběrateli. Odběratelem je obvykle podnikatel či právní subjekt, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání, proto se řídí vztahy mezi odběratelem a dodavatelem Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění a který odeslal dodavateli řádnou objednávku.

Nabídka zboží:
Nabízené zboží a služby jsou prezentovány odběrateli osobně, prostřednictvím obchodních zástupců dodavatele nebo formou katalogové nabídky na internetu. Název a informace o produktu (katalogové číslo, balení aj.) jsou uvedeny u jednotlivých výrobků. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu informací bez předchozího upozornění odběratele. Cena produktů je uvedena v katalogovém ceníku dodavatele, který je zveřejněn v internetové prodejně LShop.

Objednávka zboží:
Objednávky jsou dodavatelem přijímány pouze písemně (pošta, email, fax) nebo elektronickou formou pomocí internetové prodejny LShop. Objednávka musí vždy obsahovat všechny potřebné údaje identifikující odběratele (název, fakturační adresu, adresu dodání, IČO, DIČ, ČBÚ, aj.), dále pak údaje charakterizující objednávané zboží (katalogové číslo, počet balení, aj.). Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné objednávky do informačního systému dodavatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Cena zboží:
Pro zboží platí katalogová cena, která je uvedena v ceníku dodavatele a která je zveřejněna u nabízeného zboží v internetové prodejně LShop. Cena je uvedena bez i včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat náklady na balné a přepravu zboží zejména u zásilek s celkovou cenou nižší než 3000 Kč bez DPH.

Daňové doklady:
Daňový doklad za odebrané zboží je zákazníkovi odesílán elektronickou cestou na dohodnutý e-mail, v případě požadavku zákazníka na vystavení a zaslání papírového dokladu bude dodavatel účtovat poplatek 30 Kč + DPH ve stanovené zákonné výši.

Vrácení zboží:
Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 7 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

Záruční podmínky:
Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí odběratelem a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí odběratelem v záruční době. Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a odběratel nepožaduje výměnu produktu, má odběratel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.
Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po jeho převzetí následnou nesprávnou přepravou, nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.). Záruka se také nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení. Záruka platí pouze pro odběratele uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo reklamačním řádu společnosti LABOSERV s.r.o.

Odstoupení od kupní smlouvy:
Rozhodne-li se odběratel pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, kontaktuje dodavatele s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz. Po domluvě odběratel zašle zboží zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek:
– zboží nesmí být použité
– zboží musí být nepoškozené
– zboží musí být kompletní
– ke zboží musí být přiložen daňový doklad
– zboží nesmí být dodavateli zasláno na dobírku
– zboží je zasláno doporučeně a pojištěné

Dodavatel neručí za ztrátu nebo poškození zaslaného zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, dodavatel peníze za zboží převede na účet odběratele a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které dodavatel vynaložil v souvislosti s dodáním zboží odběrateli (např. přepravné a balné).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude odběratel kontaktován dodavatelem za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy. Nedojde-li k vzájemně přijatelné dohodě s odběratelem, nebude požadavek na odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptován a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamační řízení:
Reklamační řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti LABOSERV s.r.o.  V případě výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace provozovna dodavatele. Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o nákupu reklamovaného zboží. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Odběratel je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

Ochrana osobních údajů:
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které odběratel poskytne, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Dodavatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.
Odběratel má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze dodavatele, pokud neučinil žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu dodavatele. V této žádosti musí být uvedeny kontaktní údaje odběratele.

Závěrečná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.laboserv.cz. Odesláním objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice

Brno – 2017-04-01